Aanvullend Advies Agenda Sporten en Bewegen (2019-2022)

Aanvullend Advies Agenda Sporten en Bewegen (2019-2022) 2 december 2019

Begin 2019 werd de Sportraad Amsterdam al door het college van B&W gevraagd te adviseren over een conceptversie van de Agenda Sport en Bewegen 2019-2022 (versie jan 2019). Op 5 juli 2019 heeft de Sportraad daar middels een brief op gereageerd. De concept Agenda geeft het beleid van de Amsterdamse sportstimulering weer. De Agenda voorzag onzes inziens nog onvoldoende in context en doelstellingen om tot een weloverwogen en onderbouwd advies te kunnen komen.

Na het ophalen van de reacties werd op 19 november 2019 de definitieve versie van de bestuurlijke Agenda Sporten en bewegen 2019-2022 door het college van B&W gepubliceerd. Deze versie is ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. De eerste bespreking daarvan is gepland op donderdag 5 december in de raadscommissie Jeugd, Jeugdzorg en Sport.

Na kennis te hebben genomen van deze eindversie van de Agenda besloot de Sportraad Amsterdam een aanvullend advies uit te brengen. Het advies is op maandag 2 december 2019 verstuurd aan het college en de gemeenteraad van Amsterdam. In het advies beschrijft de Sportraad dat de Agenda ons nog onvoldoende kan overtuigen. Allereerst spreken wij daarom – opnieuw – onze zorg uit over het gebrek aan richting en inhoud die deze Agenda geeft aan het sportstimuleringsbeleid van de gemeente Amsterdam. De Agenda leest als een bloemlezing van gemeenplaatsen en beleidsambities, maar ontbeert een gedegen (cijfermatige) analyse van de problemen die worden gesignaleerd.

Het merendeel van de voorgestelde maatregelen in deze Agenda beoogt actuele maatschappelijke vraagstukken via de sport te adresseren, waardoor sport grotendeels is verworden tot middel. Veel minder aandacht is er voor alle mensen, organisaties en instellingen die iedere dag weer zorgen dat heel veel Amsterdammers regelmatig in beweging komen, elkaar ontmoeten en genieten van het plezier dat sport met zich meebrengt. De Agenda gaat zo ten onrechte voorbij aan de intrinsieke waarde van sport.

Een aantal maatregelen uit de Agenda kan zeker op onze waardering rekenen. Zo juichen wij toe dat het budget voor de Stadspasvergoeding Sport en de Maatschappelijk Betrokken Sportvereniging wordt verruimd. Daarnaast zijn wij blij dat de tarieven en toewijzingscriteria voor Amsterdamse sportaccommodaties worden aangepast aan de hedendaagse vormen van sportbeoefening en enthousiast over het voornemen om meer aandacht te besteden aan sport en bewegen op het MBO.

Onze volledige aanvullende advies op de Agenda treft u hier: sportraadamsterdam.nl/…/Aanvullend-advies-Sportraad-Agenda-Sport-en-Bewegen-2-dec-2019.pdf

Donderdag 5 december wordt de Agenda Sporten en Bewegen (2019-2022) in de raadscommissie Sport besproken, zie hier de vergaderagenda, agendapunt 17. Iedere Amsterdammer kan gebruik maken van het inspreekmoment aan het begin van de raadsvergadering. U kunt zich daarvoor online aanmelden bij de raadsgriffier.

ADVIEZEN / AGENDA:

05-07-2019 Advies Sportraad Amsterdam – Concept Agenda Sporten en Bewegen: Advies Sportraad – Agenda Sporten en Bewegen – 5 juli 2019

19-11-2019 Definitieve bestuurlijke versie Agenda Sporten en Bewegen 2019-2022: agenda_sport_en_bewegen_7

02-12-2019 Aanvullend Advies Sportraad Amsterdam – Definitieve Agenda Sporten en Bewegen: Aanvullend advies Sportraad – Agenda Sport en Bewegen – 2 dec 2019

 

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!