Advies tarievensystematiek buitensportaccommodaties + update 5 okt 2016

Aantrekkelijke en betaalbare gemeentelijke sportaccommodaties zijn onmisbare voorzieningen voor een vitale stad. Vele sportverenigingen, scholen en een andere gebruikers maken daar als huurder nuttig en dankbaar gebruik van. Onder meer de invoering van de Wet Markt en Overheid, de recente wijziging in het Sportbesluit, de bestuurlijke en ambtelijke reorganisatie in de stad en de uitvoering van het initiatiefvoorstel Van Roemburg vormen aanleiding om de huidige verhuursystematiek van sportaccommodaties na geruime tijd tegen het licht te houden. Vorig jaar is gestart met de binnensportaccommodaties, dit jaar volgt de buitensport en de zwembadtarieven komen vervolgens aan bod.

Een tarievensystematiek staat naar onze mening in dienst van het optimaliseren van het sportieve gebruik van deze voorzieningen. Naar aanleiding van deze actualiteit en een verzoek tot advisering daarover heeft de Sportraad Amsterdam vooruitlopend op deze discussie een adviesbrief verzonden aan de wethouder Sport. De Sportraad adviseert de gemeente bij herziening van de systematiek voor de buitensportaccommodaties een vijftal uitgangspunten te hanteren.

1. Het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties wordt gesubsidieerd met als doel de sportparticipatie te bevorderen.

2. Zoveel mogelijk sporters en sportaanbieders moeten gebruik kunnen maken van de gemeentelijke buitensportaccommodaties;

3. Het huidige verenigingsstelsel – veelal de bestaande gebruikers van de accommodaties – mag hierdoor niet aangetast worden;

4. De grondslag onder de systematiek dient eenduidig te zijn en prijsdifferentiatie in tarieven mogelijk wanneer dat de optimalisering van het gebruik ten goede komt.

5. Investeren in actieve bemiddeling is noodzakelijk om het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties te intensiveren en de sportparticipatie te optimaliseren.

Aangehecht treft u de brief waarin onze uitgangspunten en aanbevelingen voor herziening zijn vervat. Wanneer het voorgenomen besluit van het college van B. en W. over de herziening eenmaal is uitgebracht zal de Sportraad naar verwachting met een nadere reactie komen.

UPDATE 5 oktober 2016 Vaststelling

Ter info:

Woensdag (5 oktober) jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie “Buitensporttarieven” en het harmoniseren van de tarieven voor buitensport. De tarieven buitensport accommodaties werd in de week daarvoor besproken in de raadscommissie Sport. Alle partijen waren tevreden met het voorstel en de gedane wijzigingen en werd op hun advies als hamerstuk behandeld in de gemeenteraad.

Tijdens de raadscommissie Sport op 29 september jl. was Hockeyclub Athena de enige inspreker. Ook zij kunnen zich vinden in het voorstel en de harmonisatie, ondanks een forse stijging van de tarieven van (naar eigen zeggen) circa 80%. Athena’s voorzitter verzocht de raad om in vervolg conclusies te gaan trekken aan lage bespelingsgraden. Als blijkt dat bepaalde velden weinig worden bespeeld dan zouden andere sporten daar met ruimte gebrek daar wellicht beter aanspraak op kunnen maken. De wethouder gaf aan dat die intentie er is bij de gemeente, maar stelde daarbij ook oog te hebben voor de diversiteit van sportaanbod in het gebied (bijv. cricket in het Amsterdamse Bos, lage bespeling maar wel uniek aanbod).

In aanloop naar de vaststelling op de nieuwe tarievensystematiek werd op 10 mei 2016 een bijeenkomst georganiseerd voor de buitensport verenigingen. Zij konden daar reageren op het voorgenomen besluit. Daarnaast konden verenigingen per e-mail een reactie insturen. Op verzoek van de verenigingen is besloten om besluitvorming over de zomer heen te tillen zodat de verenigingen langer de tijd hadden om te reageren. Het aantal binnengekomen reacties was naar horen zeggen bescheiden.

Wij als Sportraad benadrukten in ons advies onder meer het belang van een goede ingroeiregeling en aandacht voor de forse tariefstijging bij grote jeugdclubs. Daar is gehoor aan gegeven. Zie deze link voor de tarieven per sport (seizoen en per uur) en de ingroeiregeling. Daaruit blijkt ook dat er een speciaal lager uurtarief op trainingstijden voor de jeugd gaat gelden, waardoor grote verenigingen met veel jeugdleden geen al te hoge tariefstijging ondervinden.

In het buitensporttarieven notitie() worden de volgende afspraken vastgelegd: • Het onderverhuren van de velden aan derden is niet toegestaan; • Het onderwijstarief is € 20,94 per groep, en dat is gelijk aan de vergoeding die scholen daarvoor krijgen. • Het maatschappelijk tarief is € 20,94 voor een heel veld en kan naar rato afgenomen worden. Dus je kunt ½ of ¼ veld huren. • Het commerciële tarief ligt tussen de 1x en 5x van het maatschappelijk tarief; • Tarieven zijn exclusief verlichting, belastingen en kleedkamers, deze worden op een andere manier in rekening gebracht; Deze kosten zijn nog niet berekend. • De genoemde tarieven zijn inclusief BTW

Onder meer de volgende wijzigingen zijn doorgevoerd t.o.v. het concept: • Er is een prijs per uur voor jeugduren toegevoegd, €2, in plaats van €3,75 per uur. Jeugdtarief geldt op ma, di, do, vrijdag van 17:00 tot 19:00 en op woensdag van 14:00 tot 19:00. Deze wijzingen ‘kost’ de gemeente circa €75.000. per jaar aan inkomsten. • Hierdoor komt de beoogde €70.000,- extra inkomsten die in het voorgenomen besluit waren opgenomen te vervallen en komt er onder de streep voor de verenigingen een budgetneutraal besluit; • Bij aantal sporten is de lengte van een seizoen aangepast; • Er is in samenwerking met de KNLTB (tennisbond) een tarief voor tennisbanen bepaald. Dat wordt € 7.000, per baan (ongeacht ondergrond) voor een periode van 7 maanden. Voor elke maand meer geldt een tarief van €350, per maand. • Het maatschappelijke tarief is aangepast van €20,94 per groep naar €20,94 per veld;

We hebben dit proces als Sportraad de laatste jaren op de voet gevolgd. Volgens ons zijn veel partijen tegemoet gekomen en zijn er tegelijkertijd belangrijke stappen gezet. Meer gelijkheid tussen stadsdelen, en meer openstelling voor andere gebruikers. De vaststelling verliep voor de buitenwacht wellicht geruisloos, maar is desalniettemin redelijk historisch te noemen. De invoering volgt in seizoen 2017-2018 (van de tarieven en de openstelling). Op dat moment zullen de clubs, maar ook nieuwe gebruikers de realiteit van de nieuwe systematiek ervaren. We blijven de implementatie dan ook volgen. Na eerder al de binnen- en nu de buitensportaccommodaties resten enkel nog de zwembadtarieven.

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!