Ruimtelijke Sportnorm – de feiten

Ruimtelijke Sportnorm – de feiten

In 2010 constateert de Sportraad Amsterdam naar aanleiding van het falende ruimtelijke beleid bij de ontwikkeling van IJburg dat het vaststellen van harde normen voor sportieve- en bewegingsruimte noodzakelijk is om voldoende ruimte voor sport te reserveren. Met de financiële crisis verdwijnt de noodzaak van invoering van dergelijke normen tijdelijk naar de achtergrond. Sinds het aantrekken van de economie en de daarmee gepaard gaande forse verdichtingsplannen van Amsterdam is deze noodzaak echter actueler dan ooit. Al geruime tijd pleit de Sportraad daarom voor directe invoering van een dwingende ruimtelijke sportnorm. Met onderstaande chronologische opsomming van feiten trachten wij geïnteresseerden een beeld te geven van de vorderingen:

Okt. 2016            De Sportraad schrijft een reactie op de gemeentelijke Sportvisie 2025 en adviseert een ruimtelijke sportnorm die zowel kwantitatief als kwalitatief verplichtende eisen stelt aan de inrichting en ruimtelijke ordening van de stad in te voeren.

Nov. 2016           D66, PvdA, SP en VVD dienen naar aanleiding van dit advies een amendement in met het verzoek een ruimtelijke sportnorm op te nemen als onderdeel van het strategiebesluit met als doel voldoende ruimte voor sport en bewegen te borgen in (nieuwe) ontwikkelgebieden.

Dec. 2016            Het amendement kan rekenen op steun van de volledige gemeenteraad. Het college zegt toe de ruimtelijke sportnorm in de eerste helft van 2017 te zullen uitwerken en het resultaat voor te leggen aan de gemeenteraad.

Mrt. 2017            De Sportraad verstuurt een aanvullend advies aan de wethouder Sport waarin het zijn ideeën over de nadere uitwerking van de ruimtelijke sportnorm deelt.

Apr 2017              De ambtenaren voltooien het beleidsvoorstel Sportnorm voor een sportieve stad. Hierin wordt het Amsterdams gemiddelde  voor de buitensportruimte vastgesteld op 5 vierkante meter per woning (Voor IJburg, dat als groen/blauw woonmilieu geldt, wordt een norm van 9 m2 per woning gehanteerd).

Mei 2017             De Sportraad spreekt in een schriftelijke reactie zijn steun uit voor het beleidsvoorstel en hamert op snelle invoering van een beknopte, begrijpelijke en bovenal bindende sportnorm.

Juni 2017             Het beleidsvoorstel Sportnorm voor een sportieve stad stond geagendeerd voor vaststelling in het college, maar wordt op het laatste moment van de agenda gehaald.

Jan. 2018             Het college stelt de Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen vast. Hierin worden bovenstaande vierkante meters sport per woning weliswaar benoemd, maar tevens gesteld dat de referentienormen er (slechts) aan toe bijdragen de ruimtevraag inzichtelijk te maken.

Jan. 2018             Zes partijen (D66, GroenLinks, VVD, SP, CDA en PvdA) tekenen tijdens het Sportdebat het Amsterdams Sportakkoord waarin ze afspreken dat het nieuwe college de invoering van een directieve sportnorm alsnog moet realiseren.

Mei 2018             Het coalitieakkoord stelt dat sportvoorzieningen worden mee ontwikkeld met de groei van de stad, waarbij de sportnorm als uitgangspunt dient.

Juni 2018            De Sportraad spreekt in reactie op het coalitieakkoord zijn zorgen uit over deze te vrijblijvende formulering. Directe invoering van een dwingende sportnorm is vereist om het groeiende tekort aan sportieve voorzieningen een halt toe roepen.

Nov. 2018            In geen van de ruimtelijke ontwikkelplannen die sinds invoering van de referentienorm (jan. 2018) zijn geen aangenomen wordt de sportnorm genoemd, laat staan toegepast. In een nieuwe brief, gericht aan het hele college, waarschuwt de Sportraad ervoor dat de tekorten aan sportaccommodaties onder het nieuwe college alleen maar verder toenemen.

We wachten nog op formele reactie van het college.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!