Agenda Sport en Bewegen 2019-2022 vastgesteld Raadsvergadering 20 december 2019

De Agenda Sporten en Bewegen 2019-2022 is vlak voor de sluiting van het politieke jaar 2019 alsnog vastgesteld tijdens de Amsterdamse gemeenteraadsvergadering 20 december 2019. De Agenda die de college ambities op het gebied van sportstimulering toont moet in de komende tijd concreet worden gemaakt door de stadsdelen. Zij zijn uiteindelijk ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Agenda.
Voor de uitvoering trekt het college 10 miljoen euro uit verdeeld over de komende drie jaren.
De Sportraad reageerde eerder al tweemaal kritisch over de Agenda.
De bespreking van de Agenda tijdens gemeenteraadsvergadering terugkijken kan hier (donderdag 19 december 2019 vanaf 1 uur 27 min).
Tijdens de gemeenteraadsvergadering werden diverse moties ingediend, zie onderstaand.
Bespreking:
Vvd: Dorienke De Grave-Verkerk
De VVD heeft diverse sportverenigingen bezocht en constateerde dat veel clubs grote problemen hebben met verkrijgen en behouden van vrijwilligers. Daar volgt de volgende motie uit:
VVD / CU  motie 2125 opgesteld met het verzoek aan de wethouder om in gesprek te gaan met verenigingen of het hen lukt vrijwilligers te werven. Motie 2125 het tekort aan vrijwilligers bij sportverenigingen AX. Motie met algemene stemmen aangenomen.
FVD Kevin Kreuger
De Agenda Sport en bewegen noteert 6 topprioriteiten maar maakt die vervolgens niet concreet. Er wordt de gemeente Amsterdam over de komende vier jaar 10 mio Euro extra geïnvesteerd in sportstimulering, maar we kunnen als gemeenteraad in 2022 niet vaststellen of de ambities ook gehaald zijn. Daarvoor is het allemaal te weinig meetbaar.
2 moties:
FVD Motie 2127 In de agenda sport en bewegen Smart doelstellingen formuleren per prioriteit om ook te kunnen evalueren dat is met huidige Agenda niet mogelijk. Motie 2127 (ay) verworpen. Wethouder Sport in reactie: de concrete stappen waar FVD om vraagt in de motie 2127  wil de wethouder graag laten terugkomen in de nog te ontwikkelen uitvoeringsagenda’s van de stadsdelen. Motie verworpen
FVD Motie 2126 az Onderbouw geconstateerde problemen.
FVD constateert dat er in de Agenda Sporten en Bewegen diverse problemen op het gebied van sportparticipatie worden gesignaleerd; − er in de Agenda Sporten en Bewegen geen gedegen cijfermatige onderbouwing/ analyse wordt gegeven bij de gesignaleerde problemen. cijfermatige onderbouwingen/analyse van problemen cruciaal zijn voor het opstellen van effectief beleid;In de agenda sport en bewegen ontbreekt de cijfermatige onderbouwing van analyse van geconstateerde problemen.
Wethouder Sport in reactie: Het lijkt een verschil van opvatting over wat wanneer dient te gebeuren. College is van mening dat dit juiste volgorde is. De cijfermatige onderbouwing volgt later in de uitvoering. We gaan dat niet meer in deze agenda opnemen. Motie 2126 verworpen
D66 Van Dantzig Motie 2128 De sport in openbare ruimte beter faciliteren.  Vraagt het college: Voor het huisvestingsplan sporten in de openbare ruimte samen met de stadsdelen veelgebruikte sportroutes en sportplekken in de openbare ruimte in kaart te brengen. Op die routes en plekken in de openbare ruimte met sporttoestellen en hulpmiddelen het sporten uitdagender en aangenamer te maken.
Wethouder geeft positief advies op motie 2128, motie aangenomen met algemene stemmen aangenomen.
Pvda Mbarki 2 moties:
PVDA Motie 2130: vraagt aan het college:
Een jaarlijkse Amsterdamse voetbalverenigingsmonitor aan de raad te publiceren; Hierin feiten en cijfers op te nemen die betrekking hebben op zaken zoals bijvoorbeeld ledenaantallen, contributie-inning, aantal vrijwilligers, aantal leden per (speel)veld, schuldenlast, etc.; Dit bij succes uit te rollen over andere populaire breedtesporten die in verenigingsverband uitgeoefend worden.
Wethouder geeft positief advies op motie 2130, wil het graag breder trekken naar meerdere sporten: motie aangenomen met algemene stemmen.
PVDA Motie 2129:
PvdA constateert dat het vooral de Amsterdammers uit de hoge sociaal-economische klasses zijn die de klassieke vereniging inruilen voor commerciële sportconcepten zoals voetbalscholen en competities als Powerleague;
− Het vooral de Amsterdammers uit de lage sociaal-economische klassen zijn die lid blijven van de klassieke voetbalvereniging;
− Er hierdoor segregatie in de Amsterdamse breedtesport optreedt; Voetbalverenigingen een belangrijke rol spelen in het waarmaken van de ambities uit de Agenda Sport & Bewegen 2019-2022;
− De Agenda Sport & Bewegen 2019–2022 tevens de tarieven voor gebruik van Amsterdamse sportparken wilt reduceren voor niet-verenigingsgebonden sportinitiatieven;
−Dit ertoe kan leiden dat het voor commerciële sportaanbieders nog aantrekkelijker wordt zich te vestigen in de stad Amsterdam;
− De Amsterdamse breedtesport hierdoor nog verder kan segregeren.
PvdA Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. Alleen een tariefreductie door te voeren voor niet-verenigingsgebonden sportinitiatieven die een aanvulling zijn op het huidige sportaanbod in het betreffende stadsdeel en die geen verenigingen in de verdrukking brengen;
2. Indien er wel tariefreductie wordt doorgevoerd er zorg voor te dragen dat deze reductie leidt tot lagere inschrijfkosten voor Amsterdammers en niet tot hogere winsten van de aanbieder.
Wethouder Sport geeft positief advies op motie 2129. De tariefreductie is wat de wethouder Sport betreft vooral bedoelt voor particuliere groepjes die sporten maar niet staan ingeschreven en niet voor commerciële sportaanbieders die rijk worden van training geven op voetbalvelden.
Wethouder adviseert positief: motie 2129 aangenomen met algemene stemmen.
Dorrit de Jong Groen Links
Motie 2131 GL constateert dat er een sportaanbiedersscan komt die moet laten zien wat een aanbieder te bieden heeft, of en welke ondersteuning eventueel gewenst is;
− Volgens de Agenda Sporten en Bewegen een gezonde vereniging goed georganiseerd en financieel gezond is, en een bestuur heeft met een visie op (de toekomst van) de vereniging en mogelijke ontwikkelingen;
− Als de sportaanbiedersscan daar aanleiding toe geeft, de gemeente aanbieders daarbij zal ondersteunen; − Er misschien wel andere ondersteuning gewenst is enkel dan bij organisatie, financiën en visie op de toekomst, zoals bij samenwerking met scholen en welzijn, veiligheid of inclusiviteit;
− Het belangrijk is dat de ondersteuning van de gemeente aansluit bij de vraag van de verenigingen Wethouder geeft positief advies op motie 2131 en wordt met algemene stemmen aangenomen.
Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!