Inventarisatie Sport in ontwikkelgebieden

Inventarisatie Sport in ontwikkelgebieden (31-10-2019):

Amsterdam heeft de ambitie om de komende jaren de woningvoorraad flink uit te breiden met vijftig- tot zeventigduizend woningen. De Amsterdamse stadsgrenzen breiden zich niet uit, waardoor de stad verder verdicht. De nieuwe woningen worden gebouwd in nieuwbouw projecten, soms op nieuw gemaakt land (IJburg 2), maar ook op bestaande bedrijventerreinen, kantorenlocaties, voormalige sportparken, etc.

Sport in ontwikkelgebieden – inventarisatie Sportraad Amsterdam [31 okt 2019]def

De stad groeit niet alleen in stenen, maar ook in inwonertal. Circa honderd- tot honderdvijftigduizend extra Amsterdammers is de verwachting. Bij woningbouw hoort daarom altijd het bestand aan maatschappelijke voorzieningen waaronder sportvelden, hallen, zwembaden en speelplekken mee te groeien. Op die manier zorg je ervoor dat ook die nieuwe Amsterdammers straks een plek hebben om te sporten, bewegen, recreëren, elkaar te ontmoeten. In een verdichtende stad met veel druk op de schaarse beschikbare ruimte is dat echter geen eenvoudige opgave.

 

De afgelopen jaren streed de Sportraad voor de introductie van de ruimtelijke sportnorm. Die norm helpt de gemeente om in nieuwe ontwikkelgebieden ruimte voor sport vast te leggen. Het is een richtlijn die stelt dat circa 5-9m2 sportieve ruimte per woning gereserveerd dient te worden. De komst van de sportnorm was hard nodig, want nog te vaak delfde de sport het onderspit in de strijd om de ruimte in de stad. Sport werd in het (recente) verleden uitgeplaatst naar de randen van de stad, werd gesaneerd of niet ingetekend. Nu de sportnorm door het stadsbestuur is ingevoerd en uitgewerkt in een toetsbare norm dient deze uiteraard wel nageleefd te worden.

 

In mei 2019 nodigde de Sportraad diverse gemeenteraadsleden uit om de handhaving van de sportnorm te bespreken. In te veel ontwikkelplannen zagen wij de ruimte voor sport niet of nauwelijks terugkomen. Tijdens dit overleg kreeg de Sportraad Amsterdam het verzoek om een inventarisatie te maken van de ontwikkelgebieden en de gemeenteraad en het stadsbestuur te informeren over de bevindingen.

 

De Sportraad is de uitdaging aangegaan en heeft een inventarisatie opgesteld. We hebben ons beperkt tot zes ontwikkelgebieden in Amsterdam (Schinkelkwartier, Overamstel, De Nieuwe Kern, Oud Noord, IJburg 2, Haven-Stad). We hebben de huidige ruimtelijke plannen voor die gebieden getoetst op de sportnorm en daarbij specifiek naar de inpassing van sportvelden gekeken.  We constateren dat (Haven-stad niet meegerekend) er binnen de vijf ontwikkelgebieden nog een oppervlakte van dertig voetbalvelden moet worden gevonden om alle toekomstige Amsterdammers straks te kunnen laten sporten.

Als bijlage is de Inventarisatie sport in Ontwikkelgebieden  aangehecht. Daarin is ook een plattegrond opgenomen waarin de zes ontwikkelgebieden zijn uitgelicht.

 

Niet eerder hebben we ons als Sportraad zo verdiept in de ruimtelijke plannen voor de stad. De inventarisatie toont ons dat we een flink tekort aan velden kunnen verwachten. We constateren daarnaast een ongelukkige structuur in de ruimtelijke plannen. Ze verwijzen daarin namelijk veelal naar projectplannen waarover nog niet is besloten en gebieden die aanpalend liggen. Maar ook naar gebieden waar geen extra sportvelden zijn voorzien en naar bestaande sportparken waarvan we ons afvragen of die de toenemende vraag aan zullen kunnen. En in alle gevallen zonder dat de (financiële) haalbaarheid onderzocht is, laat staan geborgd wordt.

 

Met deze inventarisatie roepen we het stadsbestuur op verantwoordelijkheid te nemen nu het nog kan en de sport niet langer speelbal te laten zijn bij stedelijke ontwikkeling.

 

We blijven dit thema agenderen want de leefbaarheid van onze stad is ons veel waard en die is in het geding. Daar helpt deze inventarisatie bij, het maakt het probleem inzichtelijk, maar een oplossing is het nog niet. We zien uit naar de raadsdiscussies over de naleving van de sportnorm.

 

De Inventarisatie Sport in Ontwikkelgebieden is door ons op 31 oktober 2019 verstuurd naar de gemeenteraadsleden die zitting nemen in de raadscommissies Ruimtelijke Ordening en Sport. Ook de wethouders Sport en Ruimtelijke Ordening (mevrouw Kukenheim en mevrouw Doorninck) en de Amsterdamse stadsdeelbestuurders hebben een kopie ontvangen.

 

Inventarisatie sport in Ontwikkelgebieden Amsterdam (okt 2019)
Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!